smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


อำนาจหน้าที่
 

อํานาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลขัวมุง

เทศบาลตำบลขัวมุง มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดังนี้ 

1.  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(1)    รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2)    ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ

(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(3)    รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4)    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

(5)    ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

(6)    จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

(7)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(8)    บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น 

(9)    หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2.  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1)    ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2)    ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

(3)    ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

(4)    ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

(5)    บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร

(6)    ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

(7)    ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

(8)    ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ 

(9)     เทศพาณิชย์

3.  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(1)   การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2)   การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(3)   การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

(4)   การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ 

(5)   การสาธารณูปการ 

(6)   การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

(7)   การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

(8)   การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(9)   การจัดการศึกษา 

(10)    การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(11)    การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(12)    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

(13)    การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(14)    การส่งเสริมกีฬา 

(15)    การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16)    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(17)    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(18)    การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

(19)    การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20)    การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(21)    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(22)    การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

(23)    การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

(24)    การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(25)    การผังเมือง 

(26)    การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

(27)    การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(28)    การควบคุมอาคาร 

(29)    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(30)    การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(31)    กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
11,818
เดือนที่แล้ว
6,296
ปีนี้
52,728
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
353,057
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 35 167 11,818 6,296 52,728 58,670 353,057 3.236.237.61