smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256524 ม.ค. 2566
2ประกาศ เทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลขัวมุง28 ธ.ค. 2565
3คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม28 ธ.ค. 2565
4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25656 ม.ค. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.ค. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลขัวมุง1 ก.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ก.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่1 ก.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 ก.ค. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.ค. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ก.ค. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ก.ค. 2564
14ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.ค. 2564
15ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต1 ก.ค. 2564
16ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ21 ม.ค. 2564
17ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม21 ม.ค. 2564
18ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ21 ม.ค. 2564
19ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง21 ม.ค. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม21 ม.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
11,818
เดือนที่แล้ว
6,296
ปีนี้
52,728
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
353,057
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 31 167 11,818 6,296 52,728 58,670 353,057 3.236.237.61