smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.25656 ก.ค. 2565
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256417 เม.ย. 2565
3กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25642 ธ.ค. 2564
4ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256427 พ.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256424 พ.ค. 2564
6ระเบียบ มท.ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
7ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256325 พ.ย. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25541 ต.ค. 2563
9ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256320 ก.ค. 2563
10พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254224 ก.พ. 2563
11พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256320 ม.ค. 2563
12ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256116 ม.ค. 2563
13กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรีบ พ.ศ. 256210 ม.ค. 2563
14กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ฯคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 25627 ม.ค. 2563
15การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256225 ธ.ค. 2562
16กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทน อปท. พ.ศ. 256225 ธ.ค. 2562
17กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภาพ พ.ศ. 256225 ธ.ค. 2562
18กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256225 ธ.ค. 2562
19ประกาศ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256216 ก.ย. 2562
20ระเบียบ มท.ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 256220 ส.ค. 2562

1 2 3 4   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
1,047
เดือนที่แล้ว
9,671
ปีนี้
73,079
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
373,408
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 125 191 1,047 9,671 73,079 58,670 373,408 3.233.221.90