smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254010 พ.ค. 2564
2ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254010 พ.ค. 2564
3บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณา และวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254010 พ.ค. 2564
4ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา ของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254010 พ.ค. 2564
5ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ10 พ.ค. 2564
6ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู10 พ.ค. 2564
7แผนผังปฏิบัติงานร้องเรียน18 มิ.ย. 2560
8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254013 ก.ค. 2559

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
2,648
เดือนที่แล้ว
4,077
ปีนี้
24,849
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
325,178
ไอพี ของคุณ
3.239.8.7
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 93 109 2,648 4,077 24,849 58,670 325,178 3.239.8.7