smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


1
มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุเพลิงไหม้,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน พุธ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลขัวมุง สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลขัวมุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เป็นตัวแทน มอบถุงธารน้ำใจ จากสภากาชาติไทย  ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุเพลิงไหม้ พร้อมเยี่ยมให้กำลังผู้ประสบภัย ในหมู่ ที่ 5 ตำบลขัวมุง  อ.สารภี จ.เชียงใหม่

08 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน จันทร์ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นางวราภรณ์ พรพิภาค ประธานสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยแรก ประจำปี 2567 ญัติเรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน รร.บ้านปากเหมืองตามโครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านปากเหมือง ญัติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ญัติเรื่อง พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุงจำนวน 2 คนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขัวมุง

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง

07 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน อังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล โดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

ช่วงเช้า มีการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง 1.การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  2.สาระสำคัญตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยวิทยากร คุณ อภิพันพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงบ่าย มีการบบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยวิทยากร คุณพิสิษฐ์พล สิทธิวงค์ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลขัวมุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง

31 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ โดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ การสานประเป๋า การฝึกทำขนมจีนน้ำเงี้ยว โดยมีกลุ่ม ตำแทนสตรีแม่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลขัวมุง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

26 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผูับริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ โดย กองการศึกษาเทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงของเด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง  กิจกรรมมอบของรางวัล มอบทุนการศึกษา ซุ้มกิจกรรมจากสถานศึกษา กศน.ตำบลขัวมุง อีกทั้ง มีเครื่องเล่นเสริมกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ สไลด์เดอร์ สปริงบอร์ด การวาดภาพระบายสี  ทางเทศบาลตำบลขัวมุง ขอขอบพระคุณ หน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน บริษัทห้างร้าน ผู้ประกอบการ ประชาชนตำบลขัวมุงและตำบลใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุน ของขวัญของรางวัล ต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ณ ลานด้านหน้าเทศบาลตำบลขัวมุง

14 มกราคม 2566

สักการะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าที่,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สักการะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าที่ ของเทศบาลตำบลขัวมุง เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566  ณ บริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลขัวมุง

03 มกราคม 2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลขัวมุง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขัวมุง อพปร.ตำบลขัวมุง อสม.ตำบลขัวมุง ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดอำเภอสารภี มาเป็นประธานเปิดเปิดหน่วยบริการประชาชน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “7วันอันตราย” ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65-4 ม.ค. 2566 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
29 ธันวาคม 2565

โครงการขัวมุงสานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วัน พุธ ที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เป็นประธานเปิดโครงการขัวมุงสานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่   โดยสำนักปลัดเทศบาลได้จัด โครงการขัวมุงสานสัมพันธ์ พ.ศ.2566 โดยมี กิจกรรมนันทนาการและ มีการจับฉลากแลกของรางวัล การออกกำลังกายด้วยการเต้นเพลง chicken dance การเเข่งขันเกมส์
  เช่น ภาพวาดบรรลือโลก การแข่งขันปิงปองมหาสนุก เป็นต้น มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สานสัมพันธ์ภายในองค์กร  ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาล
28 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อทวบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
 นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนราชการ   พนักงานเจ้าหน้าที่  โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลฯ เทศบาลตำบลขัวมุง จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชนชน เพื่อทวบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ เสนอโครงการ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลโครงการที่จะนำมาบรรจุเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจัดสรร งบประมาณต่อไป ในระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม   2565  ในตำบลขัวมุง
26 ธันวาคม 2565

ประชุมชี้แจง การจัดการขยะที่ต้นทาง จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ   พนักงานเจ้าหน้าที่  โดยงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง  จัดประชุมชี้แจง ในเรื่องการจัดการขยะที่ต้นทาง จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน มีการให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะเปียกในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม   2565 โดยมีประชาชนในตำบลขัวมุง เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว 

26 ธันวาคม 2565

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ TOR,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อม นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ TOR โดยเทศบาลตำบลขัวมุงเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในโครงการ สสส. ประจำปี2565 ของ คสจ.สันนาเม็ง ประกอบไปด้วย 8 อปท.เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ อปท. มีการพัฒนากลไกลแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อรับมือภาวะวิกฤติระดับพื้นที่  จะร่วมมือสร้างนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพ พัฒนารูปแบบส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มไว พัฒนารูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  จะร่วมกันพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤติในระดับพื้นที่ ณ  สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 

 

23 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อทวบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้ ด.ต.นภดล ศศิสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนราชการ   พนักงานเจ้าหน้าที่  โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลฯ เทศบาลตำบลขัวมุง จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชนชน เพื่อทวบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ เสนอโครงการ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลโครงการที่จะนำมาบรรจุเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจัดสรร งบประมาณต่อไป ในระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม   2565  ในตำบลขัวมุง
21 ธันวาคม 2565

ประชุมชี้แจง การจัดการขยะที่ต้นทาง จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้ ด.ต.นภดล ศศิสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ   พนักงานเจ้าหน้าที่  โดยงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง  จัดประชุมชี้แจง ในเรื่องการจัดการขยะที่ต้นทาง จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน การให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะเปียกในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม   2565 โดยมีประชาชนในตำบลขัวมุง เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว 

21 ธันวาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อม นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการ สามารถคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตน เพื่อสนันสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมเทคโนโลยีปัจจุบันฯ และเพื่อพัฒนาแผนลดก๊าซเรือนกระจกและแนวทางในการจัดทำแผนก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมดอนเมือง 2 โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

14 ธันวาคม 2565

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 9 - 10 เดือน ธันวาคม พ.ส.2565 นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง โครงการอบรมเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี บรรยายพิเศษ เรื่อง ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคมและระบบการบริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการปฏิบัติงาน  โดย  วิทยากรของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดย วิทยากรของเทศบาลตำบลขุนยวม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  เข้าเยียมชม ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปาย บ้านสวนอคิราห์เกษตรตามรอยพ่อ  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (356 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
1,258
เดือนที่แล้ว
5,248
ปีนี้
6,506
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
306,835
ไอพี ของคุณ
44.192.247.184
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 16 157 1,258 5,248 6,506 58,670 306,835 44.192.247.184