smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


1
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.10,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 10 บ้านเดื่องกใต้ ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

22 กันยายน 2566

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนราชการ ปีประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เป็นประธานในงานงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนราชการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วม โดยเทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนราชการ ปีประจำปี 2566 

ในชื่องานว่า “ วันเกษียนแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยื่น ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ
นายสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง” เพื่อแสดงความขอบคุณ และประกาศคุณงามความดี ที่บุคลากรได้ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ  ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างสมคุณงามความดี 
ภายในงานมีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รับชมวีดิทัศน์ความประทับใจ การแสดงจากบุคลากร บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและความอบอุ่น และผู้ร่วมงานทุกท่านก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก ณ สวนอาหารเสน่ห์ชายน้ำ

 

22 กันยายน 2566

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.9,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมคณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 9 บ้านเดื่องกเหนือ ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

21 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.8,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วัน พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมคณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 8 บ้านไร่ดง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
20 กันยายน 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วัน พุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้มคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายจำลอง ใจมา ประธานสภาเทศบาลตำบลขัวมุงเป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ การรับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2,คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ,ฯลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง
20 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.6,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วัน อังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง นางสาวอารีย์รัตน์ สายวงค์อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 6 บ้านขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
19 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.7,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน จันทร์ ที่ 18 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมคณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 7 บ้านหัวดง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

18 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.2,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วัน ศุกร์ ที่ 15 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันทรายก้อม ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
15 กันยายน 2566

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม(วันธรรมสวนะช่วงเข้าพรรษา) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
        วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม(วันธรรมสวนะช่วงเข้าพรรษา) ประจำปี 2566
        นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลขัวมุง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมกับคณะศรัทธา เข้าร่วมโครงการ เพื่อตักบาตรและทำบุญ ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ณ วัดหัวดง หมู่ที่ 7 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 
14 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.4,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะโอ ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
14 กันยายน 2566

ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ2566 ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง ร่วมการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายกเทศมนตรีในอำเภอสารภีเข้าร่วมประชุม  มีวาระการประชุมที่สำคัญ การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติราชการในหน้าที่ด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขัวมุง 
14 กันยายน 2566

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.3,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วัน พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 3 บ้านปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
13 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.5,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันอังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้ นายบุญส่ง ปวงปัน รองนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุงเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 5 บ้านขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
12 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.1,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 11 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้ นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงานวิจัยชุมชน โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง กิจกรรม การทำวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) มีวัตถประสงค์ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่อไป โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆ  กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ของชุมชนร่วมทำวิจัยชุมชน ฯ ณ หมู่ที่ 1 บ้านป่าเดื่อ ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 

11 กันยายน 2566

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปีที่ 26) ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
    นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลขัวมุง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมกับคณะศรัทธา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.  ณ วัดหัวดง หมู่ที่ 7 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
09 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 31  (460 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
11,818
เดือนที่แล้ว
6,296
ปีนี้
52,728
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
353,057
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 21 167 11,818 6,296 52,728 58,670 353,057 3.236.237.61