smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0840407352


นางสาวราตรี ฟองมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 0861810661


นายพิสิษฐ์พล สิทธิวงค์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทร์โชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางกรรณิการ์ นิปุณะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0850413130


ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาภรณ์ พานแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ


นายเตวิช แช่มเกษม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ 0864231074


นางสาวนันทิตา อินต๊ะโคตร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 0800570405


นายอนุพงศ์ ฝั้นต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวพรรณี ปินตา
แม่ครัว


นายกำพล ดวงศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายสุบรรณ์ อิมะนันท์
พนักงานขับรถยนต์


นายรังสรรค์ ปันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์ขวาง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุวิทย์ กันยานะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุพจน์ ศรีเผือด
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิชัย ไชยมูล
พนักงานจ้างทั่วไปนายอินทร ปินทิโย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอภิเชษฐ์ ศรีสว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
2,648
เดือนที่แล้ว
4,077
ปีนี้
24,849
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
325,178
ไอพี ของคุณ
3.239.8.7
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 93 109 2,648 4,077 24,849 58,670 325,178 3.239.8.7