smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA


การปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด-19,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันที่ 11 กันยายน 2564  เทศบาลตำบลตำบลขัวมุง โดย นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง ได้มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด-19 ณ บริเวณ​ใต้สะพานวงแหวนรอบ 3 ถนนซุปเปอร์​ไฮเวย์​เชียงใหม่​-ลำปาง ขาเข้าจังเชียงใหม่ ตามมาตรการในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องลงทะเบียน "CM-CHANA" 
11 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขัวมุง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลขัวมุง โดยนายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขัวมุง เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการฯ และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามประกาศของ สปสช.หรือระเบียบกองทุนฯ

09 กันยายน 2564

โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 26 -30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นำโดย นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยสำนักปลัดเทศบาลฯ ได้จัดโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ การคัดแยกขยะ แนวทางการดำเนินการลดขยะ ในตำบลขัวมุง การนำขยะไปใช้ประโยชน์ ที่สามารถดำเนินการได้ภายในบ้าน  และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชน  ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลขัวมุง ได้เข้าร่วม โครงการดังกล่าว

29 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอินทร กัณทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง

 

25 สิงหาคม 2564

โครงการวัดสร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลขัวมุง นำโดย นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง  พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ โดยกองการศึกษา จัดโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข (5ส.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ. วัดไร่ดง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

23 สิงหาคม 2564

ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom จากสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง กำหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ด้วยมาตรการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

20 สิงหาคม 2564

 การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เทศบาลตำบลขัวมุง  วันที่ 19 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ์  อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 จาก ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ , ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

19 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

               วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง  โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเสนอญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลขัวมุง 

              วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ซึ่งสมาชิกสภาตำบลขัวมุง มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลขัวมุง วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เพื่อทำหน้าที่ตรวจร่างและรับคำแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 สิงหาคม 2564

ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลขัวมุง โดย นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง เพื่อเป็นการป้องกัน อุบัติเหตุ ต้นไม้ล้มทับ ผู้คน และยานพาหนะ ริมถนน โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักร พร้อมเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

09 สิงหาคม 2564

การปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด-19,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันที่ 06 สิงหาคม 2564  เทศบาลตำบลตำบลขัวมุง โดย นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง ได้มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด-19 ณ บริเวณ​ใต้สะพานวงแหวนรอบ 3 ถนนซุปเปอร์​ไฮเวย์​เชียงใหม่​-ลำปาง ขาเข้าจังเชียงใหม่ ตามมาตรการในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องลงทะเบียน "CM-CHANA" 
06 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลขัวมุง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

 นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลขัวมุง ครั้งที่ 2 /2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตำบลขัวมุง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง ที่ 144/2564 ลงวันที่ 19 ก.ค.64 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

 พ.ศ.2564 และระเบียบวาระอื่นๆ ในวัน ศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง

 

 

 

 

06 สิงหาคม 2564

การชำระภาษีฯท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการ รับชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียม เก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2564

30 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา  คลองสวย น้ำใส เทิดไท้องค์ราชัน” ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น เทศบาลตำบลขัวมุงได้ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา  คลองสวย น้ำใส เทิดไท้องค์ราชัน” การบำเพ็ญประโยชน์ ขุดลอกลำเหมืองและกำจัดวัชพืชลำน้ำปิง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 

โดยมี นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขัวมุง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณ ลำเหมืองเหลียว  ตั้งแต่สะพานอัดน้ำที่ 1 ถึง บริเวณ ประตูส่งน้ำที่ 1 2 3 และ 4 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  รถแบคโฮ  และรถดูดโคลน โดยมีผู้ใช้น้ำและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดระยะทาง 1.5 กม. โดยกระจาย เข้าร่วมกิจกรรม ตามระยะทางซึ่งได้มีเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 )

28 กรกฎาคม 2564

การปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด-19,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564  เทศบาลตำบลตำบลขัวมุง โดย นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง ได้มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด-19 ณ บริเวณ​ใต้สะพานวงแหวนรอบ 3 ถนนซุปเปอร์​ไฮเวย์​เชียงใหม่​-ลำปาง ขาเข้าจังเชียงใหม่ ตามมาตรการในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องลงทะเบียน "CM-CHANA" พร้อมเข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
25 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลขัวมุง ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เนื่องในวันเข้าพรรษา ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมาชิกสภาฯ นายสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดศรีมูลเรือง หมู่ที่ 3 ต.ขัวมุง อ.สารภี ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

 

23 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (209 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
2,836
เดือนที่แล้ว
4,697
ปีนี้
43,625
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
223,017
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 115 140 2,836 4,697 43,625 53,234 223,017 44.197.197.23