ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขัวมุง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มารับบริการของเทศบาลตำบลขัวมุง
ตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
สามารถตอบแบบสอบถามได้ในช่วงระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดย สแกน QR Code นี้หรือเข้าไปยังลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/usmczh แล้วดำเนินการตามขั้นตอน

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะ

 09 มิถุนายน 2563

 22 พฤษภาคม 2563

 25 พฤษภาคม 2563

กรมการปกครองประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด" สามารถสมัครได้ที่อำเภอสารภีตั้งแต่วันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

 20 พฤษภาคม 2563

 27 มีนาคม 2563

เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 13 มีนาคม 2563

                  เนื่องด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2562)ครั้งที่ 1/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2584 ข้อ 22/2และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08/10.3/ว06046

 13 มีนาคม 2563

             ด้วยทางเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2563

 05 มีนาคม 2563

การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ ประจำปี 2563

และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

 19 กุมภาพันธ์ 2563

                ด้วงทางเทศบาลตำบลขัวมุง จะได้ดำเนินการรับสมัคบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาล

ตำบลขัวมุง ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

                จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง( กกต.ประจำเทศบาลตำบลขัวมุง

                รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

                ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา

 28 มกราคม 2563

               ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สังกัด สำนักปลัดเทศบาล โดยดำเนินการรับสมัคัตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม- 13กุมภาพันธ์ 2563

 22 มกราคม 2563

              ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนกำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 

 22 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลขัวมุง กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ด้วยเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการแข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ จัดเวทีแสดงความสามารถและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ มากมาย

                  ในการนี้ เทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล รถจักรยาน หรือทุนการศึกษา ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร เพื่อมอบเป็นของขวัญและของรางวัลแก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว โดยสามารถนำของขวัญของรางวัล รถจักรยานหรือทุนการศึกษา มอบได้โดยตรง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง หรือแจ้งความประสงค์มายังเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-5342-9622 ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2563 และขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดขัวมุง

 02 มกราคม 2563

 ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)

          ตามที่เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการทบทวนแผนปฎิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนโครงการ

จังหวัด แผนพัฒนาการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฎิบัติการราชการประจำปี จังหวัด และ แผนเพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ

กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลขัวมุง

           เพื่อให้การฎิบัติงานของเทศบาลตำบล ขัวมุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3พ.ศ.2561จึงขอประการใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น(ปี 2561-2565)ของ เทศบาลตำบลขัวมุง

21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

 26 พฤศจิกายน 2562

          ตามที่เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงแผนพัมนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราขการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทะิภาพ ของเทสบาลตำบลขัวมุง

          เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทสบาลตำบลขัวมุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลขัวมุงให้ทราบโดยทั่วกัน

 20 มิถุนายน 2562

 [1]  2  3  4  5 .....