smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลขัวมุง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลควรปรับปรุงด้านใด ตอบได้มากว่า1ข้อสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
2,836
เดือนที่แล้ว
4,697
ปีนี้
43,625
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
223,017
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 119 140 2,836 4,697 43,625 53,234 223,017 44.197.197.23