smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


E-service

-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตำบลขัวมุง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
-:-  ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประเทศเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: กำหนดลงพื้นที่รับการยืนยันตัวตนเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 อำเภอสารภี  
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) ภายใต้โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน 
-:- ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โครงการวัดสร้างสุข(วัด ประชา รัฐ) ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566
การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ"ส่งเสริมการจัดการทำคาร์บอนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมชี้แจง การจัดเก็บข้อมูล และแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลตำบล TCNAP
โครงการฝึกอบรมและจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก สำหรับคณะทำงานเก็บข้อมูลชุมชน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระบบ TCNAP ตำบลขัวมุง
กิจกรรม รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดแห่งผลประโยชน์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมขนพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (บริเวณหน้าร้านพรประสงค์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๒ ตำบลขัวมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 2 ตำบลขัวมุง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนในหมู่บ้านฯ หมู่ 5 ซอย 6 ข้างวัดขัวมุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุงปกติถนนในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป ในเขตรับผิดชอบของทต.ขัวมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่่ต.ขัวมุง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไปฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ม.4 เชื่อม ม.3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) พร้อมขยาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป 
-:- ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงฯ 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2  
-:- ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนม.4 เชื่อมม.3 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจรา 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 เลียบลำเ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 ซอยข้างท 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน  
-:- ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ของเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ของศพด.ต.ขัวมุง 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 ของศพด.ต.ขัวมุง 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 
-:- ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 66 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ของศพด.ต.ขัวมุง 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ของศพด.ต.ขัวมุง 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

คลองล้องบ่าม่วง หมู่ที่ 6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วัดขัวมุง
กระดาษสา
จักสานไม้ไผ่ นายจรัญ
จักสานไม้ไผ่ นายสมควร
-:- ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
-:- เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
-:-  รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฎิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการ 
-:- เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
-:- เรื่อง แก้ไขประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
-:- เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
218
เมื่อวานนี้
232
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,433
ปีนี้
18,124
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
318,453
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 218 232 0 8,433 18,124 58,670 318,453 34.232.62.64